Hét adres voor al uw gebruikte en nieuwe onderdelen.
Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis!

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BINCKHORST BV GEVESTIGD TE ’S-GRAVENHAGE. KvK INSCHRIJFNUMMER 2766832

I ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveranties van goederen en diensten, tenzij schriftelijk anders door ons is overeengekomen.

II AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard, hebben wij het recht de overeenkomst binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te ontbinden.

2. Voor zover Binckhorst BV als agente optreedt, gelden orders tot levering van goederen pas als aanvaard na schriftelijke bevestiging van de fabrikant/leverancier

3. Verkoper is gerechtigd de met de koper overeengekomen prijs aan te passen wanneer er na de totstandkoming van de koopovereenkomst, maar vóór de levering sprake is van een wijziging in één van de bestanddelen, waaruit de koopprijs is opgebouwd.

4. Verkoper heeft ook het recht na verzending van de orderbevestiging fouten in de prijsstelling te corrigeren. 5. De netto factuurbedragen op de facturen van verkoper kunnen worden verhoogd met 3% kredietbeperking. Op facturen, die inclusief BTW minder dan € 35,00 belopen, kan een bedrag van € 3,50 ex BTW ter zake van administratiekosten worden opgenomen.

III ORDERS EN AFLEVERINGEN

1. De aangegeven levertijden, technische specificaties, maten, etc, zijn benaderingen en schattingen. Verkoper zal aangeven wanneer er sprake is van een afwijking in de aan de koper gedane opgave. In dat geval is de koper gerechtigd gedurende 3 werkdagen na ontvangst van een dergelijke mededeling van verkoper de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren, bij gebreke waarvan koper geacht wordt akkoord te gaan met de wijziging in de opgave van de zijde van verkoper. Een afwijkende opgave van de kant van verkoper geeft koper nooit het recht op enige schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien de factuurwaarde van de goederen minder dan € 250,00 ex BTW beloopt is verkoper gerechtigd om de kosten van verzending geheel of gedeeltelijk voor rekening van koper te laten komen. De kosten van expresse- en rembourszendingen komen steeds voor rekening van koper.

3. Als moment van levering geldt steeds het moment waarop de goederen het magazijn van verkoper of de fabriek, voor zover er sprake is van een rechtstreekse levering door de fabrikant, verlaten. Verkoper heeft het recht de goederen af fabriek te laten leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

IV OVERMACHT

1. In geval van blijvende overmacht, waaronder verstaan moet worden iedere belemmering waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen en waaronder derhalve ook kan vallen het uitblijven van de toelevering voor verkoper, is verkoper gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring, ontbonden te verklaren, in welk geval koper geen recht heeft op enige schadevergoeding.

2. In geval van tijdelijke overmacht heeft verkoper het recht de levertijd c.q. de termijn waarbinnen de diensten geleverd moeten worden te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Koper of opdrachtgever kan in dat geval ontbinding van de overeenkomst verlaneg, indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat hij de zaken c.q. de diensten ten gevolge van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij recht heeft op schadevergoeding. De koper of opdrachtgever kan in deze gevallen uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen 3 werkdagen nadat de vertraging is geïnformeerd.

V RECLAMES

1. Reclames, zowel ten aanzien van de aard en de kwaliteit van het product als ten aanzien van de berekende prijzen en condities, moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper zijn ingediend.

2. De verkoper behoeft reclames, die niet schriftelijk, maar bijvoorbeeld via tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordigers, enz. zijn gedaan, niet te accepteren.

3. Bij een tijdige reclame zal koper verkoper in de gelegenheid stellen na te gaan of de reclame gegrond is. Indien dit het geval is, zal koper aan verkoper de nodige tijd gunnen om het goed te herstellen dan wel te vervangen.

4. Reclames geven koper niet het recht om de betaling op te schorten of zich op compensatie te beroepen.

5. Koper dient afwijkingen met betrekking tot het aantal colli direct bij ontvangst op de vrachtbrief te melden. Reclames omtrent de hoeveelheid of uiterlijk waarneembare schade van het geleverde, dan wel foutieve levering, dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst bij verkoper te worden gemeld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Reclames bij deelzendingen dienen door de koper binnen 2 wekdagen na ontvangst bij verkoper te worden gemeld.

7. Reclames worden niet in behandeling genomen wanneer iets – anders dan in een noodgeval – aan het goed is veranderd of wanneer het goed is gerepareerd. 8. Retourzendingen worden slechts aangenomen wanneer verkoper hiermee heeft ingestemd. Ongefrankeerde retourzendingen worden steeds geweigerd.

VI BETALINGSCONDITIES

1. Betaling moet plaatsvinden binnen de op de offerte c.q. de orderbevestiging en/of de factuur aangegeven termijn en wijze. Wanneer geen betalingstermijn is afgesproken, moet het te betalen bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum in het bezit van verkoper zijn. 2. Alle kosten, verband houdend met de wijze van betaling, komen ten laste van de koper. Alle wettige betaalmiddelen worden uitsluitend als betaalmiddel geaccepteerd door verkoper onder voorbehoud van de correcte ontvangst van de volledige bedragen.

3. Bij faillissement, surséance van betaling, beslag ten laste van koper, bij liquidatie van zijn bedrijf of wanneer tijdige betaling van een termijn uitblijft, is de gehele koopprijs direct opeisbaar. Verkoper heeft in die gevallen voorts het recht lopende overeenkomsten te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding of haar recht van retentie. Bij uitoefening van het recht van retentie heeft Binckhorst BV het recht de goederen openbaar te verkopen.

4. Verkoper heeft het recht contante betaling te verlangen dan wel het goed onder rembours te zenden wanneer er omstandigheden zijn die dit rechtvaardigen, een en ander ter beoordeling van de verkoper.

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente dan wel een rente gelijk aan het promessedisconto +2% indien dit laatste een hoger rentepercentage oplevert. Een ingebrekestelling is niet vereist.

6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper voorts 15% van de hoofdsom als buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 100,00. Bij een gerechtelijke procedure is koper tevens de daaraan verbonden gerechtelijke kosten verschuldigd.

7. Koper kan de door verkoper verstrekte creditnota’s gedurende 1 jaar na datum van de nota verrekenen.

8. Wanneer verkoper op rekening levert is, behoudens tegenbewijs, de administratie van verkoper bepalend voor de hoogte van de schuld.

VII GARANTIEBEPALINGEN NIEUWE PRODUCTEN/ONDERDELEN

1. Garantie wordt verstrekt gedurende de periode zoals deze door de fabrikant/leverancier van verkoper is bepaald, met een minimale periode van 12 maanden.

2. De garantieperiode gaat in vanaf het moment van levering.

3. De garantie geldt onder voorwaarde dat normaal en periodiek onderhoud wordt gepleegd conform de gebruikersvoorschriften, en dat het component voor die doeleinden wordt gebruikt, waarvoor het is geconstrueerd.

4. Indien zonder toestemming van Binckhorst BV wijzigingen aan de geleverde artikelen worden aangebracht, vervalt de garantie.

5. Schades voortvloeiende uit montage- en/of bedieningsfouten zijn van garantie uitgesloten.

6. Normale slijtage van onderdelen is van garantie uitgesloten.

7. De vergoeding van een onderdeel zal ten hoogste het bedrag van het geleverde goed zijn.

8. Afwikkeling vindt altijd plaats d.m.v. een creditnota, Binckhorst BV accepteert geen facturen m.b.t. gemaakte kosten.

9. Een beroep op garantie kan alleen in behandeling worden genomen indien deze vergezeld gaat van alle relevante gegevens.

10. Vervangen onderdelen waarvoor een garantievergoeding is uitgekeerd, worden eigendom van Binckhorst BV.

11. Binckhorst BV behoudt zich het recht voor om een beroep op garantie niet in behandeling te nemen, indien niet aan de garantie- en/of algemene voorwaarden wordt voldaan.

12. Indien het beroep op garantie door de verkoper wordt afgewezen kan de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de afwijzing de producten ophalen dan wel opvragen. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de koper. Na verloop van de bovengenoemde termijn kan de koper geen aanspraak meer maken op de producten. De delen die niet meer inzetbaar zijn zullen worden verschroot en de overige bruikbare delen zullen door de verkoper worden hergebruikt. Op deze laatste delen kan de koper, indien binnen bovengenoemde termijn geen reactie door de verkoper is ontvangen, geen aanspraak geldend maken en komt hem geen recht op schadevergoeding toe.

VIII GARANTIEBEPALINGEN GEBRUIKTE ONDERDELEN/PRODUCTEN

1. Garantie op gebruikte delen wordt verstrekt gedurende een periode van 2 maanden, en zijn volgens de STIBA richtlijnen.

2. Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking verkochte en/of geleverd gebruikte voertuigdelen.

3. De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien het gekochte voorzien is van een ongeschonden door verkoper aangebracht merkteken.

4. Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

5. De koper heeft het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende 2 maanden de geleverde zaak aan verkoper aan te bieden ter vervanging of herstel, ter keuze van de verkoper.

6. Indien verkoper niet in staat is om de aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak zal tot terugbetaling van het factuurbedrag worden overgegaan.

7. De koper kan geen aanspraak maken op een garantie:

a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot de merk en type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;

b. indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied;

c. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht respectievelijk heeft doen verrichten;

d. indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient;

e. indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaardspecificaties van de fabrikant;

f. indien er sprake is van ondeugdelijk en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.);

g. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.

8. De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover de verkoper op grond van de wet of de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

9. Verkoper heeft het recht om van deze garantiebepalingen gebruikte onderdelen/producten af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk zijn vastgelegd.

IX AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de nakoming van hierboven in VII.1 en VIII.1 omschreven garantieverplichting. Koper is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde garantieverplichting. De aanwezigheid van gebreken zal voor de koper geen grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van koper of derden, welke het gevolg is van een tekortkoming in het geleverde, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de verkoper.

3. Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de door verkoper geleverd goederen of diensten.

4. Bij export: koper moet zelf verifiëren of de goederen verkocht mogen worden in het betreffende land.

X. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle goederen blijven, voor rekening en risico van koper, eigendom van verkoper totdat koper alles wat hij uit enige leverantie aan hoofdsom, rente en kosten aan verkoper is verschuldigd, heeft betaald. Dit betekent, dat wel betaalde goederen pas eigendom van koper worden wanneer koper alles wat hij uit welke hoofde dan ook aan verkoper is verschuldigd heeft betaald.

2. De goederen, aanwezig bij koper en voorkomend in het leveringsprogramma van verkoper, worden behoudens tegenbewijs geacht afkomstig te zijn van verkoper.

3. Koper zal de goederen, voor zover deze nog eigendom zijn van verkoper, slechts mogen vervreemden in de normale uitvoering van zijn bedrijf.

4. Wanneer koper in gebreke is, kan verkoper alle met koper aangegane overeenkomsten door middel van een schriftelijke verklaring eenzijdig ontbinden en de goederen terugnemen.

XI TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER

1. De met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht.

2. De Rechtbank te ’s-Gravenhage is bevoegd ten aanzien van geschillen, welke niet aan de bevoegdheid van de Kantonrechter zijn onderworpen.

Deze voorwaarden zijn in september 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossier- nummer

Klantenservice

070 - 382 51 64
070 - 347 48 96
verkoop@binckhorst.com
06-30036087

Betaal veilig met...

iDeal MasterCard VISA Bancontact/MisterCash
Sofort banking
stiba
kiwa
arn
kzd
vbv
rdw
ideal
dhl